سرویس اینترنت پرسرعت ADSL

1 ماهه 12.500

سرعت 512 کیلوبیت

 • 40 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 10 گیگابایت ترافیک خارجی
12.5 هزار تومان
3 ماهه 37.000

سرعت 512 کیلوبیت

 • 40 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 10 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
37 هزار تومان
6 ماهه 70.000

سرعت 512 کیلوبیت

 • 40 گیگابایت ترافیک داخلی هر ماه
 • معادل
 • 10 گیگابایت ترافیک خارجی هر ماه
70 هزار تومان
1 ساله 132.00

سرعت 512 کیلوبیت

 • 40 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 10 گیگابایت ترافیک خارجی هر ماه
132 هزار تومان
1 ماهه 20.000

سرعت 1 مگابیت

 • 100 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 25 گیگابایت ترافیک خارجی
20 هزار تومان
3 ماهه 58.000

سرعت 1 مگابیت

 • 100 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 25 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
58 هزار تومان
6 ماهه 113.000

سرعت 1 مگابیت

 • 100 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 25 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
113 هزار تومان
1 ساله 212.000

سرعت 1 مگابیت

 • 100 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 25 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
212 هزار تومان
1 ماهه 25.000

سرعت 2 مگابیت

 • 160 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 40 گیگابایت ترافیک خارجی
25 هزار تومان
3 ماهه 73.000

سرعت 2 مگابیت

 • 160 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 40 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
73 هزار تومان
6 ماهه 140.000

سرعت 2 مگابیت

 • 160 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 40 گیگابایت ترافیک خارجی
Buy Now
1 ساله 264.000

سرعت 2 مگابیت

 • 160 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 40 گیگابایت ترافیک خارجی
264 هزار تومان
1 ماهه 35.000

سرعت 3 مگابیت

 • 200 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 50 گیگابایت ترافیک خارجی
35 هزار تومان
3 ماهه 100.000

سرعت 3 مگابیت

 • 200 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 50 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
100 هزار تومان
6 ماهه 195.000

سرعت 3 مگابیت

 • 200 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 50 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
195 هزار تومان
1 ساله 370.000

سرعت 3 مگابیت

 • 200 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 50 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
370 هزار تومان
1 ماهه 40.000

سرعت 4 مگابیت

 • 240 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 60 گیگابایت ترافیک خارجی
40 هزار تومان
3 ماهه 115.000

سرعت 4 مگابیت

 • 240 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 60 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
115 هزار تومان
6 ماهه 225.000

سرعت 4 مگابیت

 • 240 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 60 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
225 هزار تومان
1 ساله 420.000

سرعت 4 مگابیت

 • 240 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 60 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
420 هزار تومان
1 ماهه 50.000

سرعت ۸ مگابیت

 • 360 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 90 گیگابایت ترافیک خارجی
50 هزار تومان
سه ماهه 145.000

سرعت ۸ مگابیت

 • 360 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 90 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
145 هزار تومان
6 ماهه 280.000

سرعت ۸ مگابیت

 • 360 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 90 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
280 هزار تومان
1 ساله 525.000

سرعت ۸ مگابیت

 • 360 گیگابایت ترافیک داخلی هرماه
 • معادل
 • 90 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
525 هزار تومان
1 ماهه 80.000

سرعت 16 مگابیت

 • 700 گیگابایت ترافیک داخلی
 • معادل
 • 150 گیگابایت ترافیک خارجی
80 هزار تومان
3 ماهه 233.000

سرعت 16 مگابیت

 • 700 گیگابایت ترافیک داخلی هر ماه
 • معادل
 • 150 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
233 هزار تومان
6 ماهه 450.000

سرعت 16 مگابیت

 • 700 گیگابایت ترافیک داخلی هر ماه
 • معادل
 • 150 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
450 هزار تومان
1 ساله 845.000

سرعت 16 مگابیت

 • 700 گیگابایت ترافیک داخلی هر ماه
 • معادل
 • 150 گیگابایت ترافیک خارجی هرماه
845 هزار تومان