076-44344277 janahdata@gmail.com جناح - خیابان شهرداری - مرکز کامپیوتر ایده پردازان

استاندارد سوکت زدن کابل

استاندارد T-568A 

استاندارد سوکت شبکه T-568A بیشتر در کشور کانادا استفاده می شود. ترتیب قرار گرفتن رنگ ها در استاندارد  T568A به ترتیب از چپ به راست بصورت زیر است :


سفید سبز ، سبز ، سفید نارنجی ، آبی ، سفید آبی ، نارنجی ، سفید قهوه ای ، قهوه ای

استاندارد T-568B

استاندارد سوکت شبکه T-568B را می توان به عنوان یک استاندارد رایج در سوکت زدن کابل شبکه معرفی کرد. از این استاندارد در بسیاری از کشور ها استفاده می شود . استاندارد T-568B در کشور عزیزمان ایران برای رنگ بندی سوکت زدن استفاده می شود. ترتیب قرار گرفتن رنگ ها در ااستاندارد T-568B از چپ به راست به شرح زیر است :


سفید نارنجی ، نارنجی ، سفید سبز ، آبی ، سفید آبی ، سبز ، سفید قهوه ای ، قهوه ای